1.     Definicje

a.     Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

b.     Serwis - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet stworzoną przez Mobicomp, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Mobicomp lub współpracujących z nim autorów, a także innych zasobów sieci Internet, udostępniane pod adresami domenowymi explorek.pl, eksplorek.pl, explorek.com, eksplorek.com, explorek.mobi, eksplorek.mobi.

c.      Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu Internetowego

d.     Właściciel Serwisu – Mobicomp, z siedzibą w Warszawie, ul. Wolność 5/29, 01-018 Warszawa, NIP 5291069601, REGON 146089923.

2.     Zasady korzystania z serwisu

a.     Mogą Państwo korzystać z Serwisu oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy właściciela Serwisu lub autorów z nim współpracujących

b.     Zakazane jest wykorzystywanie przez użytkowników Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Właściciela Serwisu.
Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.


c.      Właściciel Serwisu zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

3.     Odpowiedzialność serwisu

a.     Dane i informacje udostępniane w Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Właściciel Serwisu i autorzy z nim współpracujący uznają za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela Serwisu, ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych w Serwisie ponosi Użytkownik.

4.     Postanowienia końcowe

a.     W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

b.     Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, a także wszelkich przepisów szczególnych, dotyczących serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.